म्याप (Map)

Array.prototype.map() विधिले एरेमा पुनरावृत्ति गर्दछ र कलब्याक प्रकार्य प्रयोग गरेर यसको एलिमेन्टहरू परिमार्जन गर्दछ। कलब्याक प्रकार्य त्यसपछि एरेको प्रत्येक एलिमेन्टमा लागू हुनेछ।

यहाँ म्याप प्रयोग गर्नका लागि वाक्यरचना छ:

let newArray = oldArray.map(function(element, index, array) {
  // element: current element being processed in the array
  // index: index of the current element being processed in the array
  // array: the array map was called upon
  // Return element to be added to newArray
});

उदाहरणका लागि, मानौँ कि तपाईंसँग संख्याहरूको एरे छ र तपाईं नयाँ एरे सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ जसले मूल एरे संख्याहरूको मानहरू डबल गर्दछ। तपाईं यो म्याप प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ:

const numbers = [2, 4, 6, 8];

const doubledNumbers = numbers.map(number => number * 2);

console.log(doubledNumbers);

// Result: [4, 8, 12, 16]

तपाईँले map() मा पास गरिएको प्रकार्य परिभाषित गर्न एराे फङसन (Arrow function) पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

let doubledNumbers = numbers.map((number) => {
  return number * 2;
});

वा

let doubledNumbers = numbers.map(number => number * 2);

map() विधिले खाली एलिमेन्टहरूका लागि प्रकार्य कार्यान्वयन गर्दैन र मौलिक एरे परिवर्तन गर्दैन ।

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""