Get the Tiles

Get the Tiles! समस्या एक रोचक समस्या हो जहाँ हामीले पुस्तकहरूको सूचीबाट शीर्षक प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो एरे र वस्तुहरूको कार्यान्वयनको लागि एक राम्रो अभ्यास हो।

📝 कार्यहरू:

एक लेखकसंग पुस्तकहरू प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तुहरूको एक एर्रे दिइएको छ।

const books = [
  {
    title: "Eloquent JavaScript, Third Edition",
    author: "Marijn Haverbeke",
  },
  {
    title: "Practical Modern JavaScript",
    author: "Nicolás Bevacqua",
  },
];
 • [ ] प्रकार्य getTheTitles सिर्जना गर्न प्रोग्राम लेख्नुहोस् जसले एरे लिन्छ र शीर्षकको सरणी फर्काउँछ र कन्सोल मा यसको मान मुद्रण गर्दछ।

💡 सङ्केतहरू

 • एरे र वस्तुले कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्न एरेवस्तुहरू अध्यायमा जानुहोस्।

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

  कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""