फिजबज समस्या

फिजबज समस्या सामान्यतया सोधिने प्रश्नहरू मध्ये एक हो, यहाँ केहि शर्तहरूमा फिज र बज प्रिन्ट गर्नु पर्दछ।

📝 कार्यहरू

  • [ ] १ देखि १०० को बीचमा सबै नम्बरहरू यसरी मुद्रण गर्न एक प्रोग्राम लेख्नुहोस् कि निम्न सर्तहरू पूरा हुन्छन्।
    • ३ को गुणकको लागि, नम्बरको सट्टा, फिज मुद्रण गर्नुहोस्।
    • ५ को गुणकको लागि, बज मुद्रण गर्नुहोस्।
    • ३ र ५ दुवैको गुणक भएका नम्बरका लागि फिजबज प्रिन्ट गर्नुहोस्।
/
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
....
....
98
Fizz
Buzz
/

💡 सङ्केतहरू:

  • लूपले कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्न लूप अध्यायमा जानुहोस्।

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""