डु ... वहाइल

डु ... वहाइल कथनले लूप सिर्जना गर्दछ । यसले तबसम्म निर्दिष्ट कथन कार्यान्वयन गर्दछ जबसम्म परीक्षण अवस्था गलत हुन को लागी मूल्यांकन गर्दैन। बयान कार्यान्वयन पछि अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ।

do {
  // statement
} while (expression);

उदाहरणका लागि हेरौं कसरी १० भन्दा कम नम्बरहरू मुद्रण गर्ने ।

var i = 0;
do {
  document.write(i + " ");
  i++; // incrementing i by 1
} while (i < 10);

नोट: i = i + 1 लाई i++ लेख्न सकिन्छ.

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""