साेर्ट (Sort)

साेर्ट विधिले एरेको अब्जेक्टहरूलाई एक विशिष्ट क्रम (आरोही वा अवरोही) मा क्रमबद्ध गर्दछ।

यहाँ 'साेर्ट' प्रयोग गर्नका लागि वाक्यरचना छ:

array.sort([compareFunction]);

compareFunction अार्गुमेन्ट(argument) वैकल्पिक छ र एक प्रकार्य निर्दिष्ट गर्दछ जसले साेर्ट क्रम परिभाषित गर्दछ। यदि छोडियो भने, तत्वहरू उनीहरूको स्ट्रिङ प्रतिनिधित्व अनुसार आरोही क्रममा साेर्ट हुन्छन्।

उदाहरण को लागी:

let city = ["California", "Barcelona", "Paris", "Kathmandu"];
let sortedCity = city.sort(); 

console.log(sortedCity);

// Result: ['Barcelona', 'California', 'Kathmandu', 'Paris']

संख्याहरू साेर्ट गर्दा गलत तरिकाले साेर्ट गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, "35" "100" भन्दा ठूलो छ, किनभने "3" "1" भन्दा ठूलो छ।

संख्यामा साेर्ट समस्या समाधान गर्न, तुलना प्रकार्यहरू प्रयोग गरिन्छ। तुलना प्रकार्यहरू साेर्ट आदेशहरू परिभाषित गर्दछ र तर्कमा आधारित नकारात्मक, शून्य, वा धनात्मक मान फर्काउनुहोस्, जस्तै:

  • b भन्दा पहिले a साेर्ट गर्नुपर्छ भने ऋणात्मक मान
  • यदि a लाई b पछि साेर्ट गर्नु पर्दछ भने एक सकारात्मक मान
  • 0 यदि ab बराबर छन् र तिनीहरूको क्रमले कुनै फरक पार्दैन
const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort((a, b) => {return a-b});

// Result: [1, 5, 10, 25, 40, 100]

sort() विधिले मूल सरणीलाई ओभरराइड गर्दछ ।

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""