परिवर्तनीय

वस्तुहरू र आदिम मानहरू बीचको भिन्नता यो हो कि हामी वस्तुहरू परिवर्तन गर्न सक्छौं, जबकि आदिम मानहरू अपरिवर्तनीय हुन्।

उदाहरणको लागी:

let myPrimitive = "first value";
myPrimitive = "another value";
// myPrimitive now points to another string.
let myObject = { key: "first value" };
myObject.key = "another value";
// myObject points to the same object.

तपाईँले डट नोटेसन वा स्क्वायर कोष्ठक नोटेसन प्रयोग गरेर वस्तुको गुण थप्न, परिमार्जन गर्न वा मेट्न सक्नुहुन्छ ।

let object = {};
object.foo = 'bar'; // Add property 'foo'
object['baz'] = 'qux'; // Add property 'baz'
object.foo = 'quux'; // Modify property 'foo'
delete object.baz; // Delete property 'baz'

आदिम मानहरू (जस्तै संख्या र स्ट्रिङहरू) अपरिवर्तनीय छन्, जबकि वस्तुहरू (जस्तै एरे र वस्तुहरू) परिवर्तनशील छन्।

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""