प्रतिस्थापन

प्रतिस्थापन विधिले हामीलाई क्यारेक्टर, शब्द वा वाक्यलाई स्ट्रिङले प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि:

let str = "Hello World!";
let new_str = str.replace("Hello", "Hi");

console.log(new_str);

// Result: Hi World!

परिमार्जकसँग नियमित अभिव्यक्तिको सबै उदाहरणहरूमा मान प्रतिस्थापन गर्न सेट गरिएको छ।

यसले मान वा नियमित अभिव्यक्तिका लागि स्ट्रिङ खोजी गर्दछ र मान(हरू) प्रतिस्थापन गरिएको नयाँ स्ट्रिङ फर्काउँछ । यसले मूल स्ट्रिङ परिवर्तन गर्दैन। आउनुहोस् विश्वव्यापी केस-असंवेदनशील प्रतिस्थापन उदाहरण हेरौं।

let text = "Mr Blue has a blue house and a blue car";
let result = text.replace(/blue/gi, "red"); 

console.log(result); 
//Result: Mr red has a red house and a red car

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""