फर

लुपको सब भन्दा सजिलो रूप फर हो।

for (condition; end condition; change) {
    // do it, do it now
}

हामीले फर लूप प्रयोग गरेर दस पटक एउटै कोड कसरी कार्यान्वयन गर्छौ, हेरौं ।

for (let i = 0; i < 10; i = i + 1) {
  // do this code ten-times
}

नोट: i = i + 1 लागि यसरि लेख्न सकिन्छ i++

एक वस्तु वा एरे फर इन लूपको गुणहरू मार्फत लूप गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

for (key in object) {
  // code block to be executed
}

वस्तु र एरेका लागि फर इन` लूपका उदाहरणहरू तल देखाइएको छ।

const person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};
let info = "";
for (let x in person) {
  info += person[x];
}

// Result: info = "JohnDoe25"

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let txt = "";
for (let x in numbers) {
  txt += numbers[x];
}

// Result: txt = '45491625'

The value of iterable objects such as Arrays, Strings, Maps, NodeLists can be looped using for of statement.

पुनरावृत्ति योग्य वस्तुहरूको मान जस्तै एरे, स्ट्रिङ्स, म्याप्स, नोडलिस्ट्स को लागि कथन प्रयोग गरेर लुप गर्न सकिन्छ।

let language = "JavaScript";
let text = "";
for (let x of language) {
text += x;
}

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""