Bölüm 6

Diziler

Diziler, programlamanın temel bir parçasıdır. Bir dizi, verilerden oluşan bir listedir. Bir değişkende bir çok veriyi depolayabiliriz; bu da kodumuzu daha okunabilir ve anlaşılır kılar. Aynı zamanda ilgili veriler üzerinde işlem yapmayı da kolaylaştırır.

Dizilerdeki verilere eleman denir.

Basit bir dizi örneği:

// 1, 1, 2, 3, 5, ve 8 dizinin elemanlarıdır.
let numbers = [1, 1, 2, 3, 5, 8];

Diziler new anahtar kelimesiyle veya dizi literalleri ile kolay bir şekilde oluşturulabilir.

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"]; // dizi literalleri kullanarak
const cars = new Array("Saab", "Volvo", "BMW"); // `new` anahtar kelimesi kullanarak

Bir dizinin değerlerine erişmek için indeks numarası kullanılır. Bir dizideki ilk elemanın indeksi her zaman "0" ile başlar. İndeks numarası aynı zamanda bir dizideki elemanları değiştirmek için de kullanılır.

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
console.log(cars[0]); 
// Result: Saab

cars[0] = "Opel"; // dizinin ilk elemanını değiştirme
console.log(cars);
// Result: ['Opel', 'Volvo', 'BMW']

Diziler, özel bir nesne türüdür. Bir dizide nesneler bulunabilir.

Bir dizinin length özelliği, elemanlarının sayısını döndürür. Diziler tarafından desteklenen fonksiyonlar aşağıda sıralanmıştır:

Name Description
concat() İki veya daha fazla birleştirilmiş dizileri döndürür
join() Bir dizideki tüm elemanları bir string'e dönüştürüp, birleştirir
push() Bir dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler ve uzunluğunu döndürür
pop() Bir dizinin son elemanını kaldırır ve bu elemanı döndürür
shift() Bir dizinin ilk elemanını kaldırır ve bu elemanı döndürür
unshift() Bir dizinin başına bir veya daha fazla eleman ekler ve uzunluğunu döndürür
slice() Bir dizinin bölümünü alır ve yeni bir dizi döndürür
at() Belirtilen indekste eleman varsa elemanı döndürür, yoksa undefined döndürür.
splice() Bir diziden elemanları kaldırır, yerlerini değiştirir(opsiyonel) ve diziyi döndürür
reverse() Bir dizinin elemanlarını yerinde tersine çevirir ve dizinin referansını döndürür
flat() Bir dizideki tüm alt dizilerin elemanlarını belirtilen bir derinliğe kadar birleştirerek yeni bir düz diziyi döndürür
sort() Bir dizinin elemanlarını yerinde sıralar ve diziye bir referans döndürür
indexOf() Aranan elemanının ilk eşleştiği indeksini döndürür
lastIndexOf() Aranan elemanının son eşleştiği indeksi döndürür.
forEach() Bir dizinin her elemanında bir callback işlevini yürütür ve undefined döndürür
map() Her dizi elemanı üzerinde callback çalıştırarak döndürülen değeri içeren yeni bir dizi döndürür.
flatMap() Sırasıyla map() ve ardından 1 derinlikte flat() fonksiyonunu çalıştırır
filter() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı sağlayan elemanları bir dizi içerisinde döndürür
find() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı ilk sağlayan elemanı döndürür.
findLast() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı son sağlayan elemanı döndürür.
findIndex() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı ilk sağlayan elemanın indeksini döndürür.
findLastIndex() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı son sağlayan elemanın indeksini döndürür.
every() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı dizinin tüm elemanları sağlıyorsa true döndürür.
some() Verilen callback fonksiyonunda verilen şartı dizinin en az bir öğesi sağlıyorsa true döndürür.
reduce() reduce() fonksiyonu, bir dizinin her bir elemanı üzerinde bir işlem yaparak diziyi tek bir değere dönüştürmek için kullanılan bir dizi yöntemidir.
reduceRight() reduce() fonksiyonu gibi çalışır fakat son elemandan başlar.

results matching ""

    No results matching ""