Async/Await

Async/Await, Promise'leri daha kolay yazmaya yarayan bir JavaScript özelliğidir. async anahtar kelimesi, bir Promise döndüren ve await sözdizimi, JavaScript'in o Promise'nin çözülmesi ve değerinin döndürülmesini beklemesini sağlar.

//async function f
async function f() {
  return 1;
}
// promise being resolved
f().then(alert); // 1

Yukarıdaki örnek, aşağıdaki şekilde de yazılabilir:

function f() {
  return Promise.resolve(1);
}

f().then(alert); // 1

async, işlevin bir Promise döndürmesini sağlar ve Promise olmayanları ona sarar. await ile, JavaScript'in Promise çözülene ve değeri döndürilene kadar beklemesini sağlayabiliriz.

async function f() {
  let promise = new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => resolve("Welcome to Learn JavaScript!"), 1000);
  });

  let result = await promise; // wait until the promise resolves (*)
  alert(result); // "Welcome to Learn JavaScript!"
}

f();

await anahtar kelimesi yalnızca async fonksiyonları içinde kullanılabilir.

results matching ""

    No results matching ""