Bölüm 18

Promise, async/await

Bir popüler kitap yazarı olduğunuzu ve belirli bir günde yeni bir kitap yayınlamayı planladığınızı hayal edin. Bu kitaba ilgi duyan okuyucular, bu kitabı listelerine ekliyor ve yayınlandığında veya yayın tarihi ertelendiğinde bile bilgilendiriliyor. Yayın günü geldiğinde, herkes bilgilendirilir ve kitabı satın alabilir ve tüm taraflar mutlu olur. Bu, programlamada gerçekleşen gerçek hayattan bir analojidir.

 1. Bir "producing code" (üreten kod) zaman alan ve bir şeyleri başaran bir şeydir. Burada kitap yazarı.
 2. Bir "consuming code" (tüketen kod) üreten kodu hazır olduğunda tüketen kişidir. Bu durumda "okur"dur.
 3. "üreten kod" ile "tüketen kod" arasındaki bağlantı, sonuçları "üreten kod" dan "tüketen kod" a ulaştıracağı için bir sözleşme olarak adlandırılabilir.

Promise

Yaptığımız analoji, JavaScript promise nesnesi için de geçerlidir. promise nesnesi için kurucu sözdizimi şöyledir:

let promise = new Promise(function (resolve, reject) {
 // executor (the producing code, "writer")
});

Burada, new Promise'ye bir işlev geçirilir, buna executor da denir ve oluşturulurken otomatik olarak çalışır. Sonuç veren üreten kodu içerir. resolve ve rejects JavaScript tarafından sağlanan ve sonuçlar üzerine çağrılan argümanlardır.

 • resolve(value): sonuç üzerine value döndüren bir callback fonksiyonu
 • reject(error): hata üzerine error döndüren bir callback fonksiyonu, bir error nesnesi döndürür

Promise with resolve and reject callbacks

new Promise kurucusu tarafından döndürülen promise nesnesinin iç özellikleri şunlardır:

 • state - başlangıçta pending, ardından fulfill olmak üzere üzerine resolve veya rejected üzerine reject çağrıldığında değişir

 • result - başlangıçta undefined, ardından resolve üzerine value veya reject üzerine error değişir

Promise özelliklerine state ve result erişilemez. Promise'leri işlemek için promise yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Promise örneği:

let promiseOne = new Promise(function (resolve, reject) {
 // the function is executed automatically when the promise is constructed

 // after 1-second signal that the job is done with the result "done"
 setTimeout(() => resolve("done"), 1000);
});

let promiseTwo = new Promise(function (resolve, reject) {
 // the function is executed automatically when the promise is constructed

 // after 1-second signal that the job is done with the result "error"
 setTimeout(() => reject(new Error("Whoops!")), 1000);
});

Burada, promiseOne "yerine getirilmiş promise" örneğidir, çünkü değerler başarıyla çözüldüğünden, promiseTwo ise reddedildiği için "reddedilmiş promise" örneğidir. Reddedilmiş veya yerine getirilmiş bir promise, yerleşik promise olarak adlandırılır, aksine başlangıçta bekleyen promise. Promise'den tüketen fonksiyon .then ve .catch yöntemleri kullanılarak kaydedilebilir. Ayrıca, önceki yöntemlerin tamamlanmasından sonra temizleme veya sonlandırma için .finally yöntemini de ekleyebilirsiniz.

let promiseOne = new Promise(function (resolve, reject) {
 setTimeout(() => resolve("done!"), 1000);
});

// resolve runs the first function in .then
promiseOne.then(
 (result) => alert(result), // shows "done!" after 1 second
 (error) => alert(error) // doesn't run
);

let promiseTwo = new Promise(function (resolve, reject) {
 setTimeout(() => reject(new Error("Whoops!")), 1000);
});

// reject runs the second function in .then
promiseTwo.then(
 (result) => alert(result), // doesn't run
 (error) => alert(error) // shows "Error: Whoops!" after 1 second
);

let promiseThree = new Promise((resolve, reject) => {
 setTimeout(() => reject(new Error("Whoops!")), 1000);
});

// .catch(f) is the same as promise.then(null, f)
promiseThree.catch(alert); // shows "Error: Whoops!" after 1 second

Promise.then() metodunda, her iki callback argümanının da kullanımı isteğe bağlıdır.

results matching ""

  No results matching ""