Türler

Bilgisayarlar karmaşıktır ve sayılardan daha karmaşık değişkenler kullanabilirler. İşte bu noktada değişken türleri devreye girer. Değişkenlerin çeşitli türleri vardır ve farklı diller farklı türleri destekler.

En yaygın türler şunlardır:

 • Number: Sayılar tam sayılar (örneğin, 1, -5, 100) veya yüzdeli değerler (örneğin, 3.14, -2.5, 0.01) olabilir. JavaScript tamsayılar ve yüzdeli değerler için ayrı bir türe sahip değildir; her ikisini de sayı olarak ele alır.
 • String: Stringler, tek tırnak (örneğin, 'hello') veya çift tırnak (örneğin, "world") ile temsil edilen karakter dizileridir.
 • Boolean: Boolean'lar doğru veya yanlış bir değeri temsil eder. Bunlar true veya false olarak yazılabilir (tırnak işaretleri olmadan).
 • Null: Null türü, "değer yok" anlamına gelen bir null değerini temsil eder. Tırnak işaretleri olmadan null şeklinde yazılabilir.
 • Undefined: Undefined türü, atanmamış bir değeri temsil eder. Bir değişken tanımlanmış, ancak bir değer atanmamışsa, undefineddır.
 • Object: Obje, her biri bir ad ve değere sahip olan bir özellikler topluluğudur. Küme parantezleri ({}) kullanarak bir nesne oluşturabilir ve isim-değer çiftleri kullanarak ona özellikler atayabilirsiniz.
 • Array: Dizi, bir öğe koleksiyonunu tutabilen özel bir obje türüdür. Köşeli parantez ([]) kullanarak bir dizi oluşturabilir ve ona bir değerler atayabilirsiniz.
 • Function: Fonksiyon, tanımlanabilen ve daha sonra adıyla çağrılabilen bir kod bloğudur. Fonksiyonlar argüman (girdi) kabul edebilir ve bir değer (çıktı) döndürebilir. Bir fonksiyonu function anahtar sözcüğünü kullanarak oluşturabilirsiniz.

JavaScript, açık bir şekilde değişkenlerin hangi veri türünü kullandığını belirtmek için ayrıca bir deklarasyon yapmaya gerek duymadan (loosely typed) "gevşek bir şekilde yazılmış" bir dildir. Sadece bir değişkenin tanımlandığını belirtmek için var anahtar kelimesini kullanmanız yeterlidir ve yorumlayıcı, veri türünü bağlama ve alıntıların kullanımına dayanarak belirleyecektir.

Exercise
Correct!
False!
Aşağıdaki değerlerle üç değişken tanımlayın ve onlara başlangıç değerleri atayın: `age` bir sayı, `name` bir string (dize) ve `isMarried` bir boolean (mantıksal değer) olsun.
let age = let name = let isMarried =

typeof operatörü, bir değişkenin veri türlerini kontrol etmek için kullanılır.

typeof "John"         // "string" döndürür
typeof 3.14          // "number" döndürür
typeof NaN          // "number" döndürür
typeof false         // "boolean" döndürür
typeof [1,2,3,4]       // "object" döndürür
typeof {name:'John', age:34} // "object" döndürür
typeof new Date()       // "object" döndürür
typeof function () {}     // "function" döndürür
typeof myCar         // "undefined" döndürür
typeof null          // "object döndürür

JavaScript'de kullanılan veri tipleri, içerdikleri değerlere göre iki kategoriye ayrılabilir.

Değer içerebilen veri türleri:

 • string
 • number
 • boolean
 • object
 • function

JavaScript'te kullanılabilen nesne türleri Object, Date, Array, String, Number ve Boolean'dır.

Değer içeremeyen veri türleri:

 • null
 • undefined

Primitive (İlkel) veri değeri, ek özellikleri ve yöntemleri olmayan basit bir veri değeridir ve bir obje değildir. Primitive veri değerleri değiştirilemezlerdir. 7 Primitive veri türü vardır:

 • string
 • number
 • bigint
 • boolean
 • undefined
 • symbol
 • null

Exercise
Correct!
False!
`person`adında bir değişken tanımlayın ve içinde aşağıdaki özellikleri içeren bir nesneyle başlatalım: `age`(sayı), `name` (dize) ve `isMarried` (boolean).
let person =

results matching ""

  No results matching ""