Yorumlar

Yorumlar interpreter (yorumlayıcı) tarafından çalıştırılmayacak ifadelerdir. Yorumlar diğer programcılar için ek açıklamaları veya kodun ne yaptığına dair küçük açıklamaları işaretlemek için kullanılır. Böylece başkalarının kodunuzun ne yaptığını anlamasını kolaylaştırır.

Javascript'te yorumlar 2 farklı şekilde yazılabilir:

  • Tek satırlı yorumlar:İki eğik çizgi (//) ile başlar ve satır sonuna kadar devam eder. Eğik çizgilerden sonraki her şey JavaScript yorumlayıcısı tarafından yok sayılır. Örneğin:
// Bu bir yorum satırı, yorumlayıcı tarafından yok sayılacaktır.
let a = "this is a variable defined in a statement";
  • Çoklu satırlı yorumlar: Eğik çizgi ve yıldız işareti (/*) ile başlar ve yıldız işareti ve eğik çizgi (*/) ile biter. Açılış ve kapanış işaretleri arasındaki her şey JavaScript yorumlayıcısı tarafından yok sayılır. Örneğin:
/*
Bu çok satırlı bir yorumdur,
yorumlayıcı tarafından yok sayılacaktır.
*/
let a = "this is a variable defined in a statement";

results matching ""

    No results matching ""