Math

Math objesi JavaScript'te matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Statiktir ve bir yapıcısı (constructor) yoktur. Math objesi oluşturmadan Math objesinin fonksiyonlarını kullanılabilirsiniz. Bazı matematik özellikleri aşağıda açıklanmıştır:

Math.E; // Euler sayısını döndürür
Math.PI; // PI değerini döndürür
Math.SQRT2; // 2'nin karekökünü döndürür
Math.SQRT1_2; // 1/2'nin karekökünü döndürür
Math.LN2; // 2'nin doğal logaritmasını döndürür
Math.LN10; // 10'un doğal logaritmasını döndürür
Math.LOG2E; // E'nin 2 tabanında logaritmasını döndürür
Math.LOG10E; // E'nin 10 tabanında logaritmasını döndürür

Bazı matematik yöntemlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

Math.pow(8, 2); // 64
Math.round(4.6); // 5
Math.ceil(4.9); // 5
Math.floor(4.9); // 4
Math.trunc(4.9); // 4
Math.sign(-4); // -1
Math.sqrt(64); // 8
Math.abs(-4.7); // 4.7
Math.sin((90 * Math.PI) / 180); // 1 (the sine of 90 degrees)
Math.cos((0 * Math.PI) / 180); // 1 (the cos of 0 degrees)
Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // -200
Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // 150
Math.random(); // 0.44763808380924375
Math.log(2); // 0.6931471805599453
Math.log2(8); // 3
Math.log10(1000); // 3

Matematik metoduna erişmek için, gerektiğinde argümanlarla doğrudan metotları çağrılabilir.

Method Description
abs(x) x'in mutlak değerini döndürür
acos(x) x'in arkkosinüs değerini radyan cinsinden döndürür
acosh(x) x'in hiperbolik arkkosinüsünü döndürür
asin(x) x'in radyan cinsinden arksinüsünü döndürür
asinh(x) x'in hiperbolik arksinüsünü döndürür
atan(x) x'in arktanjantını -PI/2 ile PI/2 arasında sayısal bir değer olarak döndürür
atan2(y,x) İki argümanın bölümünün arktanjantını döndürür
atanh(x) x'in hiperbolik arktanjantını döndürür
crbt(x) x'in küp kökünü döndürür
ceil(x) x'in en yakın üst tam sayıya yuvarlanmış hâlini döndürür
cos(x) x'in kosinüsünü radyan cinsinden döndürür
cosh(x) x'in hiperbolik kosinüsünü döndürür
exp(x) x'in üstel fonksiyonunu döndürür
floor(x) x'in en yakın alt tam sayıya yuvarlanmış hâlini döndürür
log(x) x'in doğal logaritmasını döndürür
max(x,y,z,... n) En yüksek değere sahip olan sayıyı döndürür
min(x,y,z,... n) En düşük değere sahip olan sayıyı döndürür
pow(x,y) x'in y. kuvvetini döndürür
random() 0 ile 1 arasında bir sayı döndürür
round(x) Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar
sign(x) x negatifse -1, 0 ise null, pozitifse 1 döndürür
sin(x) x'in sinüsünü radyan cinsinden döndürür
sinh(x) x'in hiperbolik sinüsünü döndürür
sqrt(x) x'in karekökünü döndürür
tan(x) Bir açının tanjantını döndürür
tanh(x) x'in hiperbolik tanjantını döndürür
trunc(x) Bir sayının tam kısmını döndürür

results matching ""

    No results matching ""