Basic Operators (Temel operatörler)

Sayılar üzerinde matematiksel işlemler, aşağıdaki gibi bazı temel operatörler kullanılarak gerçekleştirilebilir:

  • Toplama operatörü (+): Toplama operatörü iki sayıyı birbirine ekler. Örneğin:
console.log(1 + 2); // 3
console.log(1 + -2); // -1
  • Çıkarma operetörü (-): Çıkarma operatörü bir sayıyı diğerinden çıkarır. Örneğin:
console.log(3 - 2); // 1
console.log(3 - -2); // 5
  • Çarpma operatörü (*): Çarpma operatörü iki sayıyı çarpar. Örneğin:
console.log(2 * 3); // 6
console.log(2 * -3); // -6
  • Bölme operatörü (/): Bölme operatörü bir sayıyı diğerine böler. Örneğin:
console.log(6 / 2); // 3
console.log(6 / -2); // -3
  • Remainder (Kalan) operatörü (%): Kalan operatörü, bir bölme işleminin kalanını döndürür. Örneğin:
console.log(10 % 3); // 1
console.log(11 % 3); // 2
console.log(12 % 3); // 0

JavaScript yorumlayıcısı soldan sağa doğru çalışır. İfadeleri ayırmak ve gruplamak için matematikte olduğu gibi parantezler kullanılabilir: c = (a / b) + d

JavaScript hem toplama hem de birleştirme için + operatörü kullanır. Sayılar eklenirken, dizeler (string) birleştirilir.

NaN terimi, bir sayının geçerli bir sayı olmadığını belirten ayrılmış bir sözcüktür; bu, sayısal olmayan bir dizeyle aritmetik yaptığımızda ortaya çıkar ve NaN (Not a Number) ile sonuçlanır.

let x = 100 / "10";

parseInt fonksiyonu bir değeri bir dize olarak çözümleyip ilk tamsayıyı döndürür.

parseInt("10"); // 10
parseInt("10.00"); // 10
parseInt("10.33"); // 10
parseInt("34 45 66"); // 34
parseInt(" 60 "); // 60
parseInt("40 years"); //40
parseInt("He was 40"); //NaN

JavaScript'te, mümkün olan en büyük sayının dışında bir sayı hesaplarsak Infinity döndürür.

let x = 2 / 0; // Infinity
let y = -2 / 0; // -Infinity

Exercise
Correct!
False!
Matematik operatörleri +, -, \*, / ve %'yi kullanarak `num1` ve `num2` üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
let num1 = 10; let num2 = 5; // num1 ile num2'yi toplayın. let addResult = // num2'den, num1'i çıkartın. let subtractResult = // num1 ile num2'yi çarpın. let multiplyResult = // num1 ile num2'yi bölün. let divideResult = // Num1'in num2'ye bölümünden kalanı bulun. let reminderResult =

results matching ""

    No results matching ""