For Each

forEach fonksiyonu dizideki her eleman için aynı fonksiyonu çalıştırır. Örnek olarak:

array.forEach(function (element, index, array) {
  // element: dizide işlenmekte olan eleman
  // index: dizide işlenmekte olan geçerli elemanın indeksi
  // array: forEach'in çağrıldığı dizi
});

\ Örneğin, sayılardan oluşan bir dizimiz var ve her sayının iki katını console'a yazdırmak istiyoruz. Bu işlemi forEach kullanarak şu şekilde yapabiliriz:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach(function (number) {
  console.log(number * 2);
});

Ayrıca forEach fonksiyonuna arrow function ile de fonksiyon verebiliriz.

numbers.forEach((number) => {
  console.log(number * 2);
});

veya

numbers.forEach((number) => console.log(number * 2));

forEach fonksiyonu orijinal diziyi değiştirmez. Sadece dizinin elemanları üzerinde işlem yapar ve her eleman için sağlanan fonksiyonu çalıştırır.

forEach() fonksiyonu bu şekilde tek başına çağrılmaz.

results matching ""

    No results matching ""