Bölüm 11

JSON

JavaScript Object Notation (JSON), verileri depolamak ve taşımak için kullanılan metin tabanlı bir formattır. JavaScript nesneleri kolayca JSON'a dönüştürülebilir ve bunun tersi de mümkündür. Örneğin:

//  Bir Javascript objesi
let myObj = { name:"Ahmet", age:30, city:"Ankara" };

// JSON'a dönüştürme
let myJSON = JSON.stringify(myObj);
console.log(myJSON);
// Result: '{"name":"Ahmet","age":30,"city":"Ankara"}'

// JSON'dan Javascript objesine dönüştürme
let originalJSON = JSON.parse(myJSON);
console.log(originalJSON);

// Result: {name: 'Ahmet', age: 30, city: 'Ankara'}

JSON tarafından desteklenen iki yöntem vardır: stringify ve parse.

Method Description
parse() Parçalanmış JSON string'inden JavaScript objesini döndürür.
stringify() JavaScript Objesinden JSON string döndürür.

JSON tarafından desteklenen veri tipleri şunlardır:

  • string (dize)
  • number (sayı)
  • array (dizi)
  • boolean (mantıksal değer)
  • JSON değerleriyle geçerli olan obje
  • null (boş değer)

Ancak fonksiyon, date(tarih) veya undefined (tanımsız) JSON formatında desteklenmez.

results matching ""

    No results matching ""