Map

Array.prototype.map() fonksiyonu, bir dizi üzerinde yineleme yapar ve callback function kullanarak dizi elemanlarını değiştirir. callback function daha sonra dizinin her elemanına uygulanır.

map kullanımına bir örnek:

let newArray = oldArray.map(function (element, index, array) {
  // element: dizi içerisindeki işlenen geçerli öğe
  // index: dizi içinde işlenen geçerli öğenin indeksi
  // array: map methodunun çağrıldığı dizi
  // Yeni diziye eklenecek elemanı döndürün
});

Örneğin, sayılardan oluşan bir diziniz var. Siz bu sayı değerlerinin iki katını içeren yeni bir dizi oluşturmak istediğinizi varsayalım. Bunu map fonksiyonunu kullanarak şu şekilde yapabilirsiniz:

const sayilar = [2, 4, 6, 8];

const ikiKatiSayilar = sayilar.map((sayi) => sayi * 2);

console.log(ikiKatiSayilar);

// Result: [4, 8, 12, 16]

Ayrıca map fonksiyonunu arrow function syntax'i ile de kullanabilirsiniz.

let ikiKatiSayilar = sayilar.map((sayi) => {
  return sayi * 2;
});

or

let ikiKatiSayilar = sayilar.map((sayi) => sayi * 2);

map fonksiyonu, boş elemanlar için uygulanmaz ve orijinal diziyi değiştirmez.

results matching ""

    No results matching ""