Inheritance (Kalıtım - Miras)

Kalıtım, bir sınıfın mevcut özelliklerini ve yöntemlerini genişlettiği için kodun yeniden kullanılabilirliği açısından yararlıdır. Bir sınıf kalıtımı oluşturmak için extends anahtar sözcüğü kullanılır.

class Car {
 constructor(brand) {
  this.carname = brand;
 }
 present() {
  return "I have a " + this.carname;
 }
}

class Model extends Car {
 constructor(brand, mod) {
  super(brand);
  this.model = mod;
 }
 show() {
  return this.present() + ", it is a " + this.model;
 }
}

let myCar = new Model("Toyota", "Camry");
console.log(myCar.show()); // I have a Camry, it is a Toyota.

Üst sınıfın prototipi bir Object veya null olmalıdır.

super yöntemi bir constructor(yapıcının) içinde kullanılır ve üst sınıfa atıfta bulunur. Bu sayede, ana sınıfın özelliklerine ve metodlarına erişilebilir.

results matching ""

  No results matching ""