For

Bir döngünün en kolay biçimi for ifadesidir. Bunun if deyimine benzer bir sözdizimi vardır, ancak daha fazla seçeneği vardır:

for (condition; end condition; change) {
    // do it, do it now
}

Bir for döngüsü kullanarak aynı kodu on kez nasıl çalıştıracağımızı görelim:

for (let i = 0; i < 10; i = i + 1) {
  // bu işlemi 10 kere yap.
}

Note: i = i + 1, i++ olarak yazılabilir.

Bir objenin veya dizinin özellikleri arasında döngü yapmak için for in döngüsü de kullanılabilir.

for (key in object) {
  // çalıştırılacak kod
}

Bir obje ve dizi için for in döngüsü örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

const person = { fname: "John", lname: "Doe", age: 25 };
let info = "";
for (let x in person) {
  info += person[x];
}

// Sonuç: info = "JohnDoe25"

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let txt = "";
for (let x in numbers) {
  txt += numbers[x];
}

// Sonuç: txt = '45491625'

Arrays, Strings, Maps, NodeLists gibi yinelenebilir objelerin değeri for of deyimi kullanılarak döngüye sokulabilir.

let language = "JavaScript";
let text = "";
for (let x of language) {
  text += x;
}

results matching ""

    No results matching ""